EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

Genel Bilgiler

İstatistik Bölümünün Öğretim Amaçları; Probleme has çözüm üretebilme ve analitik düşünme becerilerine sahip, Disiplinlerarası çalışmalara yatkın, Bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, Bilimsel şüpheciliği ilke edinmiş saygın istatisikçiler yetiştirmektir.

İstatistik Bilimi, doğru bilgiye ulaşabilmek amacıyla hakkında bilgi sahibi olunmak istenen kitleden veri toplama, toplanan verileri düzenleme, analiz etme ve yorumlayarak bilgiye ulaşma süreçlerinde tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanan, birey ve nesnelerin özelliklerindeki değişkenliği olasılık teorisi ile modelleyen ve açıklayan bir bilim dalıdır.

İstatistik Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nin yedinci bölümü olarak 1985 yılında kurulmuş, 1987-1988 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim - Öğretim, derslerin en az %30'u İngilizce olacak şekilde yapılmaktadır. Bölümde bulunan yaklaşık 550 öğrenci; 1 Profesör, 4 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 16 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir.

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar. İstatistik Bölümü Fen Fakültesinin diğer bölümleriyle birlikte 2001-2002 öğretim yılından itibaren İkinci öğretim programına da öğrenci almaya başlamıştır ve ilk mezunlarını 2004-2005 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Şu anda İkinci öğretim programı aktif değildir.

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında açılan Yüksek Lisans ve Doktora Programları Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Program Profili

Lisans Öğretimi 2014-2015 Öğretim yılından itibaren sadece Birinci Öğretime öğrenci almaktadır. Eğitim dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, bölüm, öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İstatistikçilerin Çalışma Alanları

İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümü mezunlarının, bölüm öğretim programlarının teorik istatistik bilgisi yanında uygulamalı istatistik, bilgisayar, yöneylem araştırması, ekonomi, muhasebe, istatistiksel kalite kontrol, simulasyon v.b. derslerle desteklenmiş olması nedeni ile çalışma alanları çok geniştir.

Endüstriyel İstatistik,

Kalite Kontrol,

Kalite Geliştirme ve Deney Tasarımları birimleri,

Nicel ve Nitel analizler yapan planlama birimleri,

Sigorta şirketleri,

Bilişim sektörü,

Teknoloji geliştirme birimleri,

Ar-Ge ve danışmanlık şirketleri,

Bankalar,

Devlet Planlama Teşkilatı, Bakanlıklar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İş ve İşçi Bulma Kurumu ve diğer kamu kuruluşları.